jueves, 8 de noviembre de 2007

ENERGIA GEOTÈRMICA

ENERGIA NETA, NO CONTAMINANT I INESGOTABLE


INTRODUCCIÓ

Què és l’energia geotèrmica? Com la podem utilitzar? Contamina? Com s’extreu? Aquestes són algunes de les preguntes que molta gent es fa quan li diuen la paraula energia geotèrmica. La calor que hi ha al centre de la Terra és també una font d’energia. En alguns llocs concrets existeixen fonts geotèrmiques que brollen de forma natural. Aquestes emeten aigua calenta o bé vapor provinent del centre terrestre. És una de les energies que s’hauria de potenciar ja que no contamina i no degrada el planeta. En aquest bloc podràs trobar molta informació sobre aquesta fantàstica energia.

CARACTERISTIQUES

L’energia geotèrmica consisteix en expulsions periòdiques de vapor d’aigua i aigua que prové del centre de la Terra, per tant, és una energia del tot neta. Com que solament és aigua no es contaminat. Això fa que ja tingui molts punts a favor. Una altra de les seves característiques és que tampoc depèn de components fòssils. Un darrer punt a favor que té és que molts cops actua com a actracció turística ja que quan aquesta aigua brolla produeix un espectacle digne de veure.

EXTRACCIÓ

L’extracció de l’energia geotèrmica és molt semblant a l’extracció del petroli que realitzen les centrals petrolifiques. Consta de unes perforacions al sòl per facilitar que el vapor d’aigua pugui sortir. Llavors, com que no es pot transportar ni utilitzar com a energia primària s’ha d’aprofitar mitjançant una central que s’establirà just al lloc on brolla el vapor.

UTILITZACIÓ

- Generació d'electricitat
- Aprofitament directe de el calor
- Calefacció i ACS
- Refrigeració per absorció
- L’aigua tèbia es porta als balnearis on és utilitzada
- També es fa servir en alguns processos tèxtils i alimentaris

TIPUS

Podem trobar quatre tipus diferents de camps geotèrmics. El factor que els diferencia es la pressió en que el vapor d’aigua surt a l’exterior:

Alta temperatura

Existeix en les zones actives de l'escorça terrestre (zones volcàniques, límits de plaques litosfèriques, dorsals oceànics).
Els aqüífers que hi ha a sota terra estan a una temperatura molt elevada (de 150 a 400º). Gràcies aquesta gran temperatura es produeix vapor d’aigua, que es enviat a la superfície a gran pressió. Es requereixen diferents paràmetres per tal de que es formi un camp geotèrmic: un sostre compost de un coberta de roques impermeables, un aqüífer de permeabilitat elevada d’entre 300 i 2000 m de profunditat, roques fracturades que permetin que el vapor pugui sortir a l’exterior amb facilitat. També es necessita una font de calor de magma.

Temperatura mitja

És aquella en què els aqüífers estan a temperatures menys elevades, de 70 a 150 º.
Com a conseqüència, no s’obté tanta energia i s'ha d'utilitzar com intermediari un líquid volàtil. Petites centrals elèctriques poden explotar aquests recursos.

Baixa temperatura

La energia geotèrmica de baixa temperatura és aprofitable en més zones del planeta. És deguda al gradient tèrmic. Els fluids estan a temperatures de 60 a 80º. S’utilitza per la calefacció dels habitatges, principalment a Islàndia i França.

Molt baixa temperatura

Es considera quan els aqüífers estan a temperatures compreses entre 20 i 60º. Aquesta energia s'utilitza per necessitats domèstiques, urbanes o agrícoles per exemple per escalfar hivernacles tal i com es fa a Hongria.

CENTRALS GEOTÈRMIQUES

Una central geotèrmica funciona igual que una central tèrmica, només canvia la forma d'escalfar l'aigua.
- El vapor d'aigua a altes temperatures (fins a 400º) es canalitza des de l'interior de la Terra fins a la central permetent l'evaporació de l'aigua que es troba en les canonades del voltant de la caldera. El vapor d'aigua surt a molta pressió, per la qual cosa fa moure una turbina connectada al generador. Al girar la turbina es produeix electricitat, que viatja del generador fins als transformadors, que eleven la tensió per a transportar aquesta energia per la xarxa elèctrica fins als centres de consum. Amb aquest dibuix es pot resumir el que s'ha dit, però en lloc del combustible es trobaria la calor interna de la Terra.

- D'altra banda està funcionant el sistema de refrigeració que permet començar de nou el cicle, és a dir, condensa el vapor d'aigua perquè pugui tornar a ser utilitzat. El vapor es condensa en una part de la central que es manté a baixa temperatura gràcies a un sistema tancat de canonades, el condensador. Les canonades contenen aigua freda que redueix la temperatura del vapor que hem fet servir per moure la turbina. Quan l'aigua del sistema de refrigeració s'escalfa, es dirigeix cap a les torres de refrigeració, on es torna a refredar en contacte amb aire fred. I així es realitza contínuament el mateix cicle. .


Esquema de una central geotèrmica

Esquema de la central geotèrmica
PARTS:

Les parts són les mateixes que en una central tèrmica. L'única diferència és el cremador i les xemeneies.

- Canalitzacions d'aigua
Serveixen per conduir i a l’hora escalfar el vapor d’aigua que prové del centre de la Terra.

- Turbines
Les turbines es poden considerar com la part mes important de la central ja que són les encarregades de moure el generador perquè produeixi l'electricitat. Aquestes turbines estan dissenyades per a suportar una temperatura d'uns 600º C i una pressió d'uns 350 bars. Les turbines estan formades per uns quants àleps de diferents grandàries que aprofiten la pressió del vapor d'aigua per a fer girar la turbina.

- Generador
És l'encarregat de produir l'electricitat.

- Condensador
És l'encarregat de condensar el vapor que s'encarrega de moure la turbina perquè pugui tornar a ser utilitzat per produir energia.

- Torres de refrigeració
S'encarreguen de mantenir baixa la temperatura del condensador, Amb les torres de refrigeració s’aconsegueix refredar l’aigua del condensador. Aquesta aigua es refreda a l'entrar en contacte amb l'aire fred que circula a través d'elles.
Altres parts de la central, també importants per a garantir un bon funcionament, serien totes les canonades i bombes que transporten tot l'aigua a través de tota la central.

Central geotèrmica des de fora
Esquema central geotèrmica
VOLCANS I GEISERS

Són punts de la superfície terrestre que es poden trobar als continents o al fons dels oceans per on son expulsats a l’exterior el magma, els gasos i els líquids de l’interior de la Terra. Tot el que s’expulsa esta a una temperatura molt elevada..
Un geiser es un tipus de font termal que eructa periòdicament, expulsant una columna d’aigua calenta i vapor a l’aire.

L'activitat volcànica és pròpia d’uns pocs sectors determinats del globus terrestre. La major part dels volcans actuals actius (gairebé un 60%) es concentra en la costa de l'Oceà Pacífic, en la zona que s’anomena Anell de Foc del Pacífic. Una altra zona d'elevada activitat volcànica és la franja del Mar Mediterrani i l'Himàlaia, la qual s'estén en sentit vertical des dels Apenins, el Caucas fins les muntanyes de l'Àsia Menor. Una zona menys àmplia de propagació de volcans és la que s'estén des d'Islàndia, a través de les Illes Açores; les Illes Canàries, fins les Illes del Cap Verd.
Els volcans es classifiquen en quatre tipus ben diferenciats segons la seva forma:

- Cons basàltics
- Volcans en escut
- Cons de cendra
- Volcans compostos o estratovolcans


Geiser en acció Volcà en erupció
AVANTATGES

- És una energia renovable.
- L’energia geotèrmica es troba en quantitats abundants en tot el planeta.
- És constant. Amb això vull dir que no va a ràfegues sinó que es una continua expulsió de vapor. - És relativament neta i barata.
- No depèn de components fòssils. Això va lligat amb la idea que es inesgotable per l’ésser humà.
INCONVENIENTS

- Aquesta energia no es pot transportar. Com a energia primària
- Les centrals geotèrmiques són molt grans i difícils de construir.
- Produeix un impacte visual negatiu.
- Contaminació tèrmica.
- En alguns casos l’expulsa àcid sulfúric i a vegades també diòxid de carboni.
- Contaminació acústica.
- Males olors.
PROBLEMES

El problema més important és de tipus econòmic: és poc probable que sigui competitiva si es compara amb l'energia solar o l'eòlica. L'ús eficient d'energia geotèrmica econòmicament competitiva, amb excepcions, encara està en procés d'investigació.
Un altre problema a destacar són els enfonsament del sòl on hi ha una font d’energia geotèrmica.
CONCLUSIÓ

Havent realitzat aquest treball he pogut informar-me d’aquesta fantàstica energia i he arribat a la conclusió que l’energia geotèrmica és força eficàs però el problema és que no és gens adequada per estar en un territori urbà i que hauria d’estar apartat de les ciutats.
Però encara falta molt per descobrir en aquesta energia i potser en un futur pròxim pot esdevenir una de les principals energies.

BIBLIOGRAFIA

1 comentario:

Luisal dijo...

te lo has currao bien